דלג על פקודות של רצועת הכלים.
דלג לתוכן ראשי.
jobsresume
..
כניסה
univ_logo
jobsresume Header
students1
board
 
 
תנאי שימוש
 
 
פרק א' - כללי
·         אוניברסיטת חיפה ("האוניברסיטה") מציעה בזה אתר הנועד לאפשר לתלמידים ולבוגרים לפרסם את קורות החיים שלהם ולהיחשף למשרות אשר מפורסמות על ידי מעסיקים, בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי 
           השימוש").
·         בתנאי שימוש אלה, הגולש/מבצע הפעולה באתר יכונה "המשתמש".
·         כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
·         הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
·         האוניברסיטה רשאית לשנות את תנאי השימוש הנ"ל מעת לעת ותחילת תוקפו של השינוי יהיה ממועד פרסומו.
·         רשאי  לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.
·         כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, המשתמש מתחייב כלפי האוניברסיטה שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש.
·         הגלישה באתר זה ו/או השימוש בשירות המוצע בו נעשים על אחריות המשתמש בלבד ומהווים הסכמה מצדו לכל האמור בתנאי השימוש.
 
פרק ב' - פרסום באתר והגבלת שימוש
·         באתר זה רשאים סטודנטים ובוגרים של אוניברסיטת חיפה בלבד לפרסם את קורות חייהם.
·         בנוסף, באתר זה רשאים מעסיקים לפרסם הצעות עבודה. מעסיק שהצעת עבודה אשר פרסם באתר אוישה, מתחייב להסירה מן האתר מיד לאחר איושה.
·         על מפרסם מידע באתר למסור רק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים לגבי התוכן אותו הוא מבקש לפרסם באתר.
·         חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות או בכל זכות אחרת של צד ג' כלשהו.
·         חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
·         האוניברסיטה רשאית לא לפרסם באתר כל תוכן שהוא או להסירו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
פרק ג' - פרטיות
·         מובהר בזאת, כי המידע המפורסם באתר על ידי המשתמשים הינו פומבי ונגיש לכל וכי אין לאוניברסיטה כל יכולת לדעת מי יצפה במידע זה ו/או יעשה בו שימוש.
·         כל מידע שיפורסם באתר חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י פרסום ושליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר המשתמש מצהיר כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיו; למיטב ידיעתו אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע  
           ו/או חומר; הוא מאשר את פרסום המידע ו/או החומר האחר ומסכים לכך שהמידע ו/או החומר האחר יהיה פומבי ונגיש לכל.
 
פרק ד' - קניין רוחני
·         אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.
·         השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים המוצגים באתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל 
           מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית
·         משתמש אינו רשאי לפרסם באתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות אתר זה או את המידע המפורסם בו באופן הפוגע, מפריע או פוגם באתר או בזכויות קניין כלשהן של האוניברסיטה או של צד ג' כלשהו.
·         כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של האוניברסיטה בלבד ו/או של ספקי התוכן שלה ו/או של שותפיה העסקיים ו/או של  
          המשתמשים שפירסמו אותם באתר, לפי העניין.
·         אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן האתר או התכנים המפורסמים בו, בכל דרך או אמצעי, מבלי שנתקבלה לכך הסכמת האוניברסיטה או 
          בעלי הזכויות האחרים בכתב ומראש.
 
פרק ה' - אחריות
·         המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אשר יפרסם באמצעות אתר זה ולכל פעולה שיבצע בקשר עם ו/או בהסתמך על תכנים המוצגים באתר.
·         האוניברסיטה או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראיים לנכונות המידע אשר יפורסם באתר ו/או לנזק כלשהו שייגרם למשתמש באתר או לכל אדם אחר כתוצאה מכל שימוש שהוא באתר.
·         מובהר בזאת, כי כל מידע המפורסם באתר הינו פומבי ונגיש לכל המשתמשים במרשתת (אינטרנט) והמשתמש באתר פוטר את האוניברסיטה מכל אחריות לתוצאות ו/או נזקים בקשר עם פרסום המידע או שימוש כלשהו שיעשה בו על ידי 
           צד ג' כלשהו.
·         האוניברסיטה אינה אחראית על כל מתן תגובה או על כל העדר תגובה מצד מפרסמי מודעות עבודה באתר או מצד משתמש אחר כלשהו לתכנים או למידע המפורסם באתר. כמו כן האוניברסיטה אינה אחראית על כל התקשרות שנוצרה   
           עקב  השימוש באתר והאחריות על כל התקשרות כזו תחול על הצדדים לה בלבד.
·         המשתמש מתחייב לשפות את האוניברסיטה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, שייגרמו להם עקב מידע שפורסם על ידו באתר או עקב הפרת תנאי שימוש 
           אלה.
·         בכוונת האוניברסיטה כי האתר והשירות יהיו זמינים באופן רציף, אך היא אינה מתחייבת לפעולתם הרציפה או ללא תקלות. כמו כן, רשאית האוניברסיטה להפסיק את פעולת האתר לצורכי תחזוקתו וארגונו.
 
פרק ו' - סמכות שיפוט
·         על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי בלבד.
·         בכל עניין ומחלוקת הנובעים מתנאי שימוש אלה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לבית המשפט המוסמך בחיפה.
 
פרק ז': פניות וכתובות
הכתובת לפניות בכל עניין הקשור לאתר או לתנאי השימוש בו: 04-8249508