דלג על פקודות של רצועת הכלים.
דלג לתוכן ראשי.
jobsresume
..
כניסה
univ_logo
jobsresume Header
students1
board
 
הזנת משרות
 
הנך מוזמן לפרסם משרות באתר. כל משרה תופיע באתר למשך חודש מיום פרסומה ולאחר מכן תוסר באופן אוטומטי מן האתר. 
במידה ולא מצאת מועמדים מתאימים, הינך מוזמן להזין את המשרה בשנית בתום חודש מיום הפרסום הראשון. 
האתר מפרסם משרות המותאמות לסטודנטים ולבוגרים של אוניברסיטת חיפה.  
לשם הזנת מודעה באתר עליך למלא את השדות המבוקשים. 
בנוסף, יש למלא מספר פרטים אישיים לצורך זיהוי במערכת. פרטים אלו לא יופיעו במודעה המפורסמת אלא אם צויינו בה.
הפרטים ישמשו את צוות האתר במידה ויהיה צורך ליצור קשר טלפוני לאישור סופי של המודעה. 
 
ניתן להזין את פרטי המודעה פעם אחת בלבד. אם ברצונך לבצע שינויים במודעה, עליך ליצור איתנו קשר באמצעות הדוא"ל: berman@univ.haifa.ac.il
 
לתשומת ליבך: המידע המפורסם על ידך הינו על אחריותך הבלעדית ועל מפעילי האתר לא תחול אחריות כלשהי לתוכן המידע המתפרסם.
המידע המתפרסם חשוף וגלוי לכל ולא תחול בגין כך אחריות כלשהי על מפעילי האתר
.
 
שאלות נוספות?  צור קשר 
 
המשך